top of page

ງານເປີດສວນອາຫານວັງລາວດາວຄຳ 17-18/09/2020

Updated: Nov 20, 2020

ພິທີບວງສວງ ອົງປູ່ສີສັຕຕະນາຄະຣາຊ 7 ສຽນ ອົງໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນ, ແມ່ນ້ຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ ໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ເງິນທອງ ໂຊກລາບ ສຸຂະພາບແຂງແຮງບັນດານຢູ່ທີ່ວັງລາວດາວຄຳ “ອັກຄະລະສະຖານ ສວນອາຫານທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ” ແລະຈັດງານພິທີເປີດບໍລິການທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍທີ່ສຸດສຳຫຼັບທຸກທ່ານແລ້ວ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງມຸ້ງໝັ້ນໃນການປຸກສ້າງສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເພື່ເປັນແຫຼ່ງເຜີຍແພ່ສ້າງສັນສິລະປະທາງດ້າ່ນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຊົງຄຸນຄ່າຢ່າງງົດງາມ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດລາວບູຮານທີ່ຊື່ຄວາມຄິດ ແລະ ສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປປ ລາວ.
4 views0 comments

Commentaires


bottom of page