ດວງ 12 ລາສີ ເດືອນເມສາ 2563 ລາສີໃດຈະເຮັງແດ່ມາເຊັກນຳກັນໄດ້ເລີຍ

Updated: Mar 31, 2020

ARIES ລາສີ ເມສາ ) 13 ເມສາ-13 ພຶດສະພາ


ທ່ານຢູ່ທາມກາງສະຖານະການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສີ່ງທີ່ຄາດຫັວງເອົາໄວ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫັວງແມ່ນວ່າຈະເປັນເລື່ອງທະມະດາທີ່ທ່ານໄດ້ກຽມການເອົາໄວ້ກໍຍັງມີເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ກຽມເອົາໄວ້ໄດ້ໃນທາງກົງກັນຂ້າມສີ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫັວງເອົາໄວ້ກ່ອນຈະເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນເຊັ່ນກັນເດືອນນີ້ທ່ານຈື່ງຄວນມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບປະຈຸບັນທ່ານຈະໄດ້ສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດການເງີນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີເງີນໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ກັງວົນ ນອກຈາກນີ້ການນຳເງີນໄປໃຊ້ໃນເລື່ອງການກູສົນການເຮັດບຸນລວມທັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ)ໆທີ່ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍກວ່າຈະຍີ່ງສົງເສີມທ່ານໃນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດງານມີການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃໝ່ຫາກມີຄວາມຄິດ

ແນວໃດຢາກຈະເລີມເຮັດທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ທັນທີຈະເປັນການເບີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງ ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກຄິດເຖີງອານາຄົດຮ່ວມກັນອີກທັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວຂອງທ່ານທັງຄຕູ່ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກັບໂຄງການໃຫ່ຍ ຫຼື ເປັນການເຮັດບຸນຮ່ວມກັນກັບຫົວໜ້າເຈົ້ານາຍຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫ່ຍຈະເສີມດວງທ່ານ


TAURUS ( ລາສີພືດສະພາ) 14 ພືດສະພາ - 13 ມິຖຸນາ

ເດືອນນີ້ທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງຈັດການແກ້ໄຂຕ້ອງທຸ່ມເທເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປຈັດຫານເປັນຄວາມທ້າທາຍແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຮູ້ສືກກັງວົນຖືເປັນການທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງຕົວເອງດ້ວຍທ່ານຈະຈັດການໄດ້ດີໃນເຫດການດັ່ງກ່າວຍີ່ງເຮັດຍີ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບການເງີນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກງານທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເອົາໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ອາດເປັນເງີນຕົກເບີກ, ເງີນໂບນັດ, ເງີນປະກັນຕ່າງໆ ເຊີ່ງທ່ານຍັງສາມາດນຳເງີນດັງກ່າວໄປໃຊ້ຕໍ່ເງີນນຳໄປລົງທືນຕໍ່ໄດ້ງານຂອງທ່ານຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບງານເກົ່າທ່ານຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກພື້ນຖານທີ່ຕົວເອງມີຢູອາດເປັນການນຳໂຄງການເກົ່າມາຕໍ່ຍອດມາເຮັດໃໝ່ຈະສົງເສີມງານໄດ້ດີຄວາມຮັກມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຕັດສີນໃຈ

ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກມີເລື່ອງທີ່ຈະຕ້ອງປືກສາຫາລືກັນແມ່ນວ່າສີ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຕັດສີນໃຈນີ້ຈະຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທົ່າໃດກໍຕາມທ່ານຄວນເສີມດວງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບເດັກ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມເດັກທີ່ມີຄວາມມຸງໝັ້ນໃນການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

GEMINI ( ລາສີມິຖຸນາ) 14 ມີນາ-14 ກໍລະກົດ

ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນເໝາະທີ່ຈະວາງແຜນໄປທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ວັນພັກສົງການຜ່ານໄປລ້າໆແມ່ນຈະວ່າຈະມີງານເຂົ້າມາ ແລະ ທ່ານຢາກຈະເຮັດວຽກຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຄວນຕັດສີນໃຈພັກຜ່ອນໄປເລີຍເພາະມັກຈະບໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈເອົາໃຈມີເຫດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍສະມາທິໄດ້ງ່າຍໆມັກມີອຸປະສັກເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ງານບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງການຈັດການກັບການເງີນເປັນໄປຢ່າງໄວວາມອງເຫັນບັນຫາມອງເຫັນແນວທາງໃນການແກ້ໄຂທ່ານຮັບມືກັບສະຖານະການການເງີນໄດ້ດີແມ່ນຈະມີບັນຫາເກີດຂື້ນແດ່ແຕ່ກໍບໍ່ກັງວົນຫັຍງການເຮັດວຽກເປັນເລື່ອງສະນຸກສຳຫຼັບທ່ານ ໂດຍສະເພາະວຽກທີ່ກໍໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ດີພິເສດງານອາດີເລກໃໝ່ໆ ທີທ່ານໄດ້ພັດທະນາຄຸນນະພາບຕົວເອງໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງງ່າຍໄດ້ໃໝ່ໆໃຫ້ກັບຕົວເອງການຄ້າຂາຍເລັກໆນ້ອຍໆຈະເປັນສີ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ສືກສະໜຸກທີ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຮັກຕ້ອງລະວັງຄວາມເຂົ້າໃຈຜີດສີ່ງທີ່ຄາດເຄືອນບໍ່ເປັນຄວາມຈີງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂື້ນກັບຄວາມຮັກຫາກຢູ່ໃນຊ່ວງຈີບກໍຕ້ອງລະວັງການເຮັດຫັຍງທີ່ຜີດພາດໄປກໍໃຫ້ເກີດການເສຍໜ້າເສຍຄະແນນໄດ້ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມກອງທືນການກູສົນຕ່າງໆເຊັ່ນ ບໍລິຈາກເງີນໃຫ້ກັບມູນນິທິ

CANCER ( ລາສີ ກໍລະກົດ) 15 ກໍລະກົດ - 16 ສີງຫາ. ທ່ານຮູ້ສືກເມື່ອກັບບັນຫາຂໍ້ຂັດຂ້ອງອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງຢາກຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຈັກເທື່ອທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈຈະພັກກໍພັກບໍ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເພາະຕິດພາລະກິດທີ່ຕ້ອງຈັດການອີກເດືອນນີ້ຄວນລະວັງເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍານຂໍ້ກົດໝາຍການເງີນຈະໄດ້ຮັບການເງີນຈາກການຮ່ວມງານກັບຫຸ່ນສ່ວນລວມທັງຄົນຮັກຂອງທ່ານການລົງທືນຮ່ວມກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຫຼາຍກວ່າການລົງທືນດ້ວງຕົນເອງຄົນດຽວ ຫຼື ຫາກທ່ານລົງທືນຄົນດຽວກໍອາດຂໍແນະນຳຈາກຄົນຮັກໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແດ່ຈະສົ່ງເສີມການເງີນຫຼາຍກວ່າງານລົງຕົວປະສົບຄວາມສຳເລັດເຊີ່ງເວລາທີ່ທານສາມາດຢຸດພັກແນມເບີງຄວາມສຳເລັດຂອງຕົວເອງໄດ້ແດ່ແລ້ວສີ່ງທີ່ເຮັດມາແຕ່ຍາວນານໄດ້ເວລາທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມກ້າວໜ່້ານ້ອຍໆນີ້ແນວໃດກໍຕາມເມື່ອສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດແລ້ວກໍຕ້ອງກ່າວຕໍ່ໄປດ້ວຍເໝືອນກັນຄວາມຮັກມີຄວາມໃສໃຈກັນເປັນຢ່າງດີຄົນຮັກຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄອບຄົວເພື່ອນຝູງເຂົາມີສະເໜ່ຊ່ວງນີ້ຍີ່ງຄວງກັນໄປອອກງານໃສກໍຍີງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກ່ຽວກັບສີ່ງປຸກສ້າງໃນວັດ ຫຼື ການເຮັດບຸນທີ່ກຽວຂ້ອງກັບສີ່ງປຸກສ້າງໃນສະຖານທີ່ສືກສາ

LEO ( ລາສີສີງຫາ) 17 ສີງຫາ-16 ກັນຍາ

ທ່ານມີພາລະໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຄອຍຈັດການກັບທຸກເລື່ອງເປັນຄວາມເໜັດເໜືອຍທີ່ທ່ານຍອມຮັບໄດ້ເພາະສ່ວນໜື່ງທ່ານກໍຮູ້ດີວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ໄດ້ດີເທົ່າກັບທ່ານອີກແລ້ວທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສີ່ງທີ່ຕົວເອງຮັບຜີດຊອບຄວາມທຸ່ມເທຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆຕ່າງໃຫ້ການຍອມຮັບນັບຖືການເງີນບໍ່ເໝາະທີ່ຈະລົງທືນໃນໄລຍະສັ້ນການລົງທືນທີ່ຫັວງຜົນກຳລັງໃນທັນທີຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນເທົ່າໃດຫາກທ່ານຕ້ອງການລົງທືນຄວນລົງທືນໃນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າຊ່ວງນີ້ເໝາະສຳຫຼັບການເກັບອອມເງີນການເຮັດວຽກມີໂອກາດທີ່ດີເຂົ້າມາຫຼາຍຢ່າງແຕ່ຕົວທ່ານເອງຍັງບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈບໍ່ກ້າຕັດສີນໃຈເລືອກຫັຍງຢ້ານຈະເປັນຝ່າຍທີ່ສູນເສຍຢ້ານຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ທ່າຍຕ່້ອງປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຜ່ານໄປຄວາມຮັກເບີ່ງເຫັນແຕ່ຄວາມສວຍງາມມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນຕົວທ່ານແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງສີ່ງທີ່ເຂົາພິເຊັນຕົວເອງອາດບໍ່ໃຊ້ຄວາມຈີງທັງໝົດຢ່າຟ້າວຕັດສີນໃຈຫັຍງໃນຊ່ວງໂປໂມຊັນແບບນີ້ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກ່ຽວກັບສັດການບໍລິຈາກເງີນໃຫ້ກັບອົງກອນທີ່ເບີາງແຍງສັດລວມໄປເຖີງການຄອຍເບີ່ງແຍງສັດລ້ຽງທີ່ບ້ານຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະສັດມີແຂ້ວເຊັ່ນ ໝາ ຫຼື ແມວ ເປັນຕົ້ນ

VIRGO ( ລາສີກັນຍາ) 17 ກັນຍາ-16 ຕຸລາ

ເດືອນນີ້ທ່ານສຸຂຸມນຸ່ມນວນຕັດສີນໃຈຫັຍງດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜີດຊອບຂອງຕົວເອງທ່ານຈະໄດ້ໃຈທັງຈາກຜູ້ໃຫ່ຍ ແລະ ຈາກເພືອນໆທີ່ຢູໃນລະດັບດຽວກັນກັບທ່ານໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ໃຫ່ຍທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຕົວທ່ານຫຼາຍຫາກມີບັນຫາ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຂ່ວຍເຫຼືອຫັຍງທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫ່ຍໄດ້ຊ່ວງນີ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫັວງທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຫັຍງທ່ານຄວນນຳເງີນໄປເຮັດບຸນຈະເປັນການສົງເສີມການເງີນງານມີເລື່ອງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດການຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍທ່ານເມື່ອຍກັບງານແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສະນຸກຈົນລືມເມື່ອຍຄວາມຍາກໃນງານກາຍເປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ້າທາຍຂອງທ່ານຄວາມຮັກມີຄວາມຮັກມີຄວາມໃສ່ໃຈກັນແບບເພືອ່ນເວົ້າກັນໄດ້ທຸກເລື່ອງເຂົ້າໃຈແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນໄດ້ດີແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໂມເມັ້ນຫວານໆເທົ່າໃດແຕ່ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີຄົນຮັກກໍອາດມີເພື່ອນສະນິດທີ່ຄິດຫັຍງເກີນເພືອນກັບທ່ານຢູ ຫຼື ເປັນທ່ານທີ່ແອບມັກເພືອນກໍເປັນໄປໄດ້ເເດືອນນີ້ຄວນເສີມດວງດ້ວຍການໃສໃຈເບີງແຍງອຸປະກອນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນ ຫຼື ບໍລິສັດ

LIBRA ( ລາສີຕຸລາ ) 17ຕຸລາ-15 ພະຈິກ

ທ່ານຈະເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງລາວເກົ່າໆສະຖານະການເກົ່າໆ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໃນທຸກວັນນີ້ຫາທ່ານເຂົ້າໄປສົນໃຈສີ່ງເກົ່າໆວັດຖຸບູຮານສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງປະວັດສາດໃນຊ່ວງນີ້ຈະເປັນການເສີ່ມດວງທ່ານການເງີນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີອຳນາດໃນການຈັດການກັບການເງີນສາມາດນຳເງີນໄປລົງທືນເຮັດໃຫ້ເດີດຜົນກຳໄລງອກງາມຂື້ນໄດ້ການເຮັດວຽກຈະມີການປ່ຽນແປງອາດເປັນການປ່ຽນຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃນການເຮັດວຽກປັບປ່ຽນຕົວບຸກຄົນໃນງານ ນອກຈາກນີ້ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນມຸມເຮັດວຽກຂອງທ່ານຈັດໂຕະເຮັດວຽກໄໝ່ຈະເປັນເສີ່ມດວງເລື່ອງວຽກງານດ້ວຍຄົນຮັກມີຕິນຕະນາການມີຄວາມຄິດສ້າງສັນຄວາມອ່ອນໂຍນຈະເປັນສະເໜ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເສີມດວງດ້ວຍການອອມເງີນ ຫຼື ມອບເງີນໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນຜູ້ຍີງເປັນຄົນເກັບອອມ

SCORPIO( ລາສີພະຈິກ ) 16 ພຶດສະພາ-15 ທັນວາ

ເດືອນນີ້ທ່ານຈະໃສໃຈກັບວຽກຂອງຕົວເອງຄ້ອນຂ້າງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ່້ຫັຍງຫຼຸດຮອດສາຍຕາຂອງຕົວເອງໄປໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນສາຍດີເທວແລ້ວທ່ານຍັງເປັນສາຍບູ້ພ້ອມພົ່ງເຂົ້າຊົນກັບທຸກຢ່າງ ຈັດການຫັຍງໄວວາ ແລະ ເຮັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີການເງີນເປັນໄປຢ່າງທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈທ່ານຮູ້ສືກວ່າຕົວເອງສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການການເງີນໄດ້ຢ່າງດີທີ່ດຽວງານໃນຊ່ວງນີ້ຄວນເຮັດຮ່ວມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານເຮັດຮ່ວມກັບເພື່ອນໆຂອງທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຄົນດຽວຫາກມີທີມ ແລະ ມີຄົນສະໜັບສະໜູນແຊໄອເດຍຮ່ວມກັນຈະດີກວ່າຄົນຮັກຂອງທ່ານເດັດຂາດຈີງຈັງກັບວຽກຫຼາຍເຂົາຕ້ອງຄວບຄຸມຈັດກຫານໃນສ່ວນທີ່ຢາກແຕ່ເຂົາກໍສະນຸກໄປກັບມັນ ແລະ ເຂົາຈະເຮັດໄດ້ດີດ້ວຍເດືອນນີ້ທ່ານເສີມດວງດ້ວຍການເຮັດບຸນດ້ວຍນ້ຳ ເຮັດບຸນດ້ວຍພາຊະນະໃສ່ນ້ຳ

SAGITTARIUS( ລາສີທັນວາ ) 16 ທັນວາ - 15ມັງກອນ

ທ່ານໃສ່ໃຈກະຕືລືລັ້ນກັບພາລະກິດທີ່ຕົວເອງໄດ້ຮັບມອບໝາຍທ່ານເບີງເຫັນໃນລານລະອຽດທີ່ຄົນອື່ນມອງຂ້າມແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ມູນບໍ່ຫຼາຍແຕ່ທ່ານກໍສາມາດສ້າງສັນງານອອກມາໄດ້ດີບໍ່ຕົກຫຼົ່ນຈັກຈຸດດຽວເດືອນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ່ຍເພດຍີງການເງີນເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີທ່ານຄາດຫັວງຜົນປະໂຫຍດທາງການເງີນໃດເອົາໄວ້ກໍຈະໄດ້ຮັບຕາມທີ່ຄາດຫັວງສາມາດວາງແຜນຕໍ່ຍອດໃນເລື່ອງຊ່ອງທາງການເງີນຕໍ່ໄປໄດ້ທ່ານມີສາຍຕາທີ່ແຫລມຄົມໃນເລື່ອງນີ້ການເຮັດວຽກຕ້ອງລະມັດລະວັງບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກະທັນຫັນເປັນເລື່ອງທີ່ທ່ານບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຮັບມາກ່ອຶນເມື່ອມັນເກີດຂື້ນແລ້ວຕ້ອງມີສະຕິໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຫາກຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປໃສໃນຊ່ວງເທດສະການເຊັ່ນນີ້ຄືຄວນລະວັງອຸປະຕິເຫດດ້ວຍ ຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຫວານຫຼາຍແຕ່ກໍເຂົ້າໃຈກັນດີບໍ່ມີບັນຫາຄົນຮັກຈະໃສ່ໃຈເລືອງການສຶກສາ, ການຮຽນຮູ້, ທ່ານຄວນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວເດືອນນີ້ຄວນເສີມດວງດ້ານການເຮັດຄວາມສະອາດ ຫຼື ຊື້ອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບວັດ ແລະ ໂຮງຮຽນ

CAPRICORN ( ລາສີມັງກອນ) 16 ມັງກອນ - 12 ກຸມພາ

ທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງຄວາມຮັກເປັນເດືອນທີຄວາມຄິດຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານສ່ວນໃຫ່ຍຈະໄປຢູ່ກັບເລື່ອງຄວາມສຳພັນຫາກມີກິດຈະກຳໄປທ່ອງທຽວກັບຄົນຮັກໄປພັກຜ່ອນຮ່ວມກັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີຂອງທ່ານການເງີນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເງີນຈາກງານດ້ານສີນລະປະງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຫຼື ງານດ້ານຄວາມສວຍຄວາມງາມທ່ານສາມາດຫາລາຍໄດ້ເສີມຈາກວຽກງານກດັ່ງກ່າວໄດ້ ຫຼື ບໍ່ດັງນັ້ນທ່ານກໍມັກຈະໃຊ້ຈ່າຍເງີນໄປກັບຄວາມບັນເທີງຕ່າງໆຫຼາຍເປັນພິເສດງານຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມແນ່ນອນທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປັນອິດສະຫຼະເໝາະສົມທີ່ຈະນຳງານໄປເຮັດນອກສະຖານທີ່ ຫຼື ອາດພັກເລື່ອງວຽກງານເອົາໄວ້ກ່ອນຊ່ວງເທດສະການວັນພັກທັງທີ່ທ່ານຈື່ງໄປໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການພັກຜ່ອນການທອງທ່ຽວເດີນທາງຫຼາຍກວ່າຄວາມຮັກຈະກຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຳພັນເກົ່າ, ຄົນຮັກ ຫຼື ການໄດ້ກັບໄປຍັງສະຖານທີ່ເກົ່າໆທີ່ມີຄວາມທົງຈຳຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງທ່ານກັບຄົນຮັກເດືອນນີ້ຄວນເສີມດວງດ້ວຍການໝັ່ນສວດມົນພາວະນາການເຮັດສະມະທິ

AQUARIUS ( ລາສີກຸກພາ) 13ກຸມພາ-13 ມີນາ

ທ່ານມີພ້ອມທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບເລື່ອງໃດເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຮູ້ສືືກຢູ່ຕົວກັບສະຖານະການຮອບຂ້າງທ່ານຈັດການໄດ້ດີຮູ້ແລ້ວວ່າຄວນເຮັດແນວໃດຕອນໃດຈົນສາມາດທີ່ຈະຄິດເຖີງກ້າວຕໍ່ໄປທ້າທາຍຫຼາຍກວ່ານີ້ໄດ້ແລ້ວການເງີນຕ້ອງລະມັດລະວັງບັນຫາໃນເລື່ອງກົດເກດຂໍ້ບັງຄັບຂໍ້ຈຳກັດບາງຢ່າງສີີ່ງທີ່ທ່ານຢາກຈັດການໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃຫ້ໄດ້ໄວວາຢ່າງໃຈນັ້ນຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ສຽງຕ້ອງຍອມເຮັດຕາມກະຕິກາທີ່ໜ້າເບື່ອໄປກ່ອນການເຮັດວຽກມີໂອກາດທີ່ດີເຂົ້າມາແຕ່ໂອກາດນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຕາເຂົ້າໃຈທ່ານຫຼວງຫຼາຍຂະໜາດນັ້ນທ່ານຈື່ງຍັງບໍ່ຕັດສີນໃຈເລືອກຫັຍງຈີງຈັງຄວາມຮັກຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາຄວາມສຳພັນແນວໃດກໍຕາມທ່ານຄວນຊວນຄົນຮັກໄປພັກຜ່ອນອາດໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ດ້ວຍກັນແດ່ການໄປພັກຜ່ອນລວມກັນຈະສົງເສີມຄວາມຮັກເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເສີມດວງດ້ວຍການເຮັດບຸນບໍລິຈາກເຂົ້າກອງກາງໃຫ້ກັບວັດ ຫຼື ອົງກອນການກຸສົນຕ່າງໆ

PISCES( ລາສີມີນາ) 14 ມີນາ-12 ເມສາ

ທ່ານມີການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີສີ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເອົາໄວ້ມອງເຫັນຄວາມສຳເລັດແດ່ແລ້ວແມ່ນວ່າເປັນກ້າວນ້ອຍໆແຕ່ກໍເປັນກ້າວທີ່ໜ້າຈົດຈຳສຳຫຼັບທ່ານໃນບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາຍີນດີແບບນີ້ທ່ານສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ທ່ານຈະໄປເຖີງຄວາມສຳເລັດໄດ້ໄວໃນຊ່ວງນີ້ການເງີນມີການໃຊ້ຈ່າຍເງີນໄປກັບຄວາມສຳພັນໃຊ້ຈ່າຍເງີນໄປກັຍ/ບຄວາມບັນເທີງຄວາມສວຍງາມການຊື່ນຊົມງານສີລະປະຕ່າງໆເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງງານມີການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃໝ່ທ່ານຄາດຫັວງເຖີງການກ້າວໜ້າມີເລື່ອງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດການໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີງບັນຫາສະເພາະໜ້າຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົ້າມາຫາທ່ານໃນຕອນນີ້ ເຊີ່ງທ່ານຈະຈັດການໄດ້ດີຄວາມຮັກລົງຕົວເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນເປັນຢ່າງດີທັງທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກຕ່າງເຕີມເຕັມເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນເພາະການບາລ້ານຄວາມສຳຄັນຂອງໂລກສ່ວນຄົວທັງຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົາ ເກືອນນີ້ທ່ານຄວນເສີມດວງດ້ວຍການມີຂອງຝາກຂອງຂັວນໃຫ້ກັບຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຕົນນັບຖື


160 views0 comments