ດວງ 12 ລາສີ ເດືອນເມສາ 2563 ລາສີໃດຈະເຮັງແດ່ມາເຊັກນຳກັນໄດ້ເລີຍ

Updated: Mar 31, 2020

ARIES ລາສີ ເມສາ ) 13 ເມສາ-13 ພຶດສະພາ


ທ່ານຢູ່ທາມກາງສະຖານະການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສີ່ງທີ່ຄາດຫັວງເອົາໄວ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫັວງແມ່ນວ່າຈະເປັນເລື່ອງທະມະດາທີ່ທ່ານໄດ້ກຽມການເອົາໄວ້ກໍຍັງມີເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ກຽມເອົາໄວ້ໄດ້ໃນທາງກົງກັນຂ້າມສີ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫັວງເອົາໄວ້ກ່ອນຈະເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນເຊັ່ນກັນເດືອນນີ້ທ່ານຈື່ງຄວນມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບປະຈຸບັນທ່ານຈະໄດ້ສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດການເງີນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີເງີນໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ກັງວົນ ນອກຈາກນີ້ການນຳເງີນໄປໃຊ້ໃນເລື່ອງການກູສົນການເຮັດບຸນລວມທັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ)ໆທີ່ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍກວ່າຈະຍີ່ງສົງເສີມທ່ານໃນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດງານມີການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃໝ່ຫາກມີຄວາມຄິດ

ແນວໃດຢາກຈະເລີມເຮັດທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ທັນທີຈະເປັນການເບີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງ ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກຄິດເຖີງອານາຄົດຮ່ວມກັນອີກທັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວຂອງທ່ານທັງຄຕູ່ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກັບໂຄງການໃຫ່ຍ ຫຼື ເປັນການເຮັດບຸນຮ່ວມກັນກັບຫົວໜ້າເຈົ້ານາຍຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫ່ຍຈະເສີມດວງທ່ານ


TAURUS ( ລາສີພືດສະພາ) 14 ພືດສະພາ - 13 ມິຖຸນາ

ເດືອນນີ້ທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງຈັດການແກ້ໄຂຕ້ອງທຸ່ມເທເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປຈັດຫານເປັນຄວາມທ້າທາຍແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຮູ້ສືກກັງວົນຖືເປັນການທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງຕົວເອງດ້ວຍທ່ານຈະຈັດການໄດ້ດີໃນເຫດການດັ່ງກ່າວຍີ່ງເຮັດຍີ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບການເງີນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກງານທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເອົາໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ອາດເປັນເງີນຕົກເບີກ, ເງີນໂບນັດ, ເງີນປະກັນຕ່າງໆ ເຊີ່ງທ່ານຍັງສາມາດນຳເງີນດັງກ່າວໄປໃຊ້ຕໍ່ເງີນນຳໄປລົງທືນຕໍ່ໄດ້ງານຂອງທ່ານຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບງານເກົ່າທ່ານຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກພື້ນຖານທີ່ຕົວເອງມີຢູອາດເປັນການນຳໂຄງການເກົ່າມາຕໍ່ຍອດມາເຮັດໃໝ່ຈະສົງເສີມງານໄດ້ດີຄວາມຮັກມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຕັດສີນໃຈ

ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກມີເລື່ອງທີ່ຈະຕ້ອງປືກສາຫາລືກັນແມ່ນວ່າສີ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຕັດສີນໃຈນີ້ຈະຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທົ່າໃດກໍຕາມທ່ານຄວນເສີມດວງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບເດັກ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມເດັກທີ່ມີຄວາມມຸງໝັ້ນໃນການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

GEMINI ( ລາສີມິຖຸນາ) 14 ມີນາ-14 ກໍລະກົດ

ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນເໝາະທີ່ຈະວາງແຜນໄປທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ວັນພັກສົງການຜ່ານໄປລ້າໆແມ່ນຈະວ່າຈະມີງານເຂົ້າມາ ແລະ ທ່ານຢາກຈະເຮັດວຽກຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຄວນຕັດສີນໃຈພັກຜ່ອນໄປເລີຍເພາະມັກຈະບໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈເອົາໃຈມີເຫດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍສະມາທິໄດ້ງ່າຍໆມັກມີອຸປະສັກເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ງານບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງການຈັດການກັບການເງີນເປັນໄປຢ່າງໄວວາມອງເຫັນບັນຫາມອງເຫັນແນວທາງໃນການແກ້ໄຂທ່ານຮັບມືກັບສະຖານະການການເງີນໄດ້ດີແມ່ນຈະມີບັນຫາເກີດຂື້ນແດ່ແຕ່ກໍບໍ່ກັງວົນຫັຍງການເຮັດວຽກເປັນເລື່ອງສະນຸກສຳຫຼັບທ່ານ ໂດຍສະເພາະວຽກທີ່ກໍໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ດີພິເສດງານອາດີເລກໃໝ່ໆ ທີທ່ານໄດ້ພັດທະນາຄຸນນະພາບຕົວເອງໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງງ່າຍໄດ້ໃໝ່ໆໃຫ້ກັບຕົວເອງການຄ້າຂາຍເລັກໆນ້ອຍໆຈະເປັນສີ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ສືກສະໜຸກທີ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຮັກຕ້ອງລະວັງຄວາມເຂົ້າໃຈຜີດສີ່ງທີ່ຄາດເຄືອນບໍ່ເປັນຄວາມຈີງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂື້ນກັບຄວາມຮັກຫາກຢູ່ໃນຊ່ວງຈີບກໍຕ້ອງລະວັງການເຮັດຫັຍງທີ່ຜີດພາດໄປກໍໃຫ້ເກີດການເສຍໜ້າເສຍຄະແນນໄດ້ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມກອງທືນການກູສົນຕ່າງໆເຊັ່ນ ບໍລິຈາກເງີນໃຫ້ກັບມູນນິທິ

CANCER ( ລາສີ ກໍລະກົດ) 15 ກໍລະກົດ - 16 ສີງຫາ. ທ່ານຮູ້ສືກເມື່ອກັບບັນຫາຂໍ້ຂັດຂ້ອງອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງຢາກຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຈັກເທື່ອທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈຈະພັກກໍພັກບໍ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ເພາະຕິດພາລະກິດທີ່ຕ້ອງຈັດການອີກເດືອນນີ້ຄວນລະວັງເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍານຂໍ້ກົດໝາຍການເງີນຈະໄດ້ຮັບການເງີນຈາກການຮ່ວມງານກັບຫຸ່ນສ່ວນລວມທັງຄົນຮັກຂອງທ່ານການລົງທືນຮ່ວມກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຫຼາຍກວ່າການລົງທືນດ້ວງຕົນເອງຄົນດຽວ ຫຼື ຫາກທ່ານລົງທືນຄົນດຽວກໍອາດຂໍແນະນຳຈາກຄົນຮັກໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແດ່ຈະສົ່ງເສີມການເງີນຫຼາຍກວ່າງານລົງຕົວປະສົບຄວາມສຳເລັດເຊີ່ງເວລາທີ່ທານສາມາດຢຸດພັກແນມເບີງຄວາມສຳເລັດຂອງຕົວເອງໄດ້ແດ່ແລ້ວສີ່ງທີ່ເຮັດມາແຕ່ຍາວນານໄດ້ເວລາທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມກ້າວໜ່້ານ້ອຍໆນີ້ແນວໃດກໍຕາມເມື່ອສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດແລ້ວກໍຕ້ອງກ່າວຕໍ່ໄປດ້ວຍເໝືອນກັນຄວາມຮັກມີຄວາມໃສໃຈກັນເປັນຢ່າງດີຄົນຮັກຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄອບຄົວເພື່ອນຝູງເຂົາມີສະເໜ່ຊ່ວງນີ້ຍີ່ງຄວງກັນໄປອອກງານໃສກໍຍີງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກ່ຽວກັບສີ່ງປຸກສ້າງໃນວັດ ຫຼື ການເຮັດບຸນທີ່ກຽວຂ້ອງກັບສີ່ງປຸກສ້າງໃນສະຖານທີ່ສືກສາ

LEO ( ລາສີສີງຫາ) 17 ສີງຫາ-16 ກັນຍາ

ທ່ານມີພາລະໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຄອຍຈັດການກັບທຸກເລື່ອງເປັນຄວາມເໜັດເໜືອຍທີ່ທ່ານຍອມຮັບໄດ້ເພາະສ່ວນໜື່ງທ່ານກໍຮູ້ດີວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ໄດ້ດີເທົ່າກັບທ່ານອີກແລ້ວທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສີ່ງທີ່ຕົວເອງຮັບຜີດຊອບຄວາມທຸ່ມເທຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆຕ່າງໃຫ້ການຍອມຮັບນັບຖືການເງີນບໍ່ເໝາະທີ່ຈະລົງທືນໃນໄລຍະສັ້ນການລົງທືນທີ່ຫັວງຜົນກຳລັງໃນທັນທີຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນເທົ່າໃດຫາກທ່ານຕ້ອງການລົງທືນຄວນລົງທືນໃນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າຊ່ວງນີ້ເໝາະສຳຫຼັບການເກັບອອມເງີນການເຮັດວຽກມີໂອກາດທີ່ດີເຂົ້າມາຫຼາຍຢ່າງແຕ່ຕົວທ່ານເອງຍັງບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈບໍ່ກ້າຕັດສີນໃຈເລືອກຫັຍງຢ້ານຈະເປັນຝ່າຍທີ່ສູນເສຍຢ້ານຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ທ່າຍຕ່້ອງປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຜ່ານໄປຄວາມຮັກເບີ່ງເຫັນແຕ່ຄວາມສວຍງາມມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນຕົວທ່ານແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງສີ່ງທີ່ເຂົາພິເຊັນຕົວເອງອາດບໍ່ໃຊ້ຄວາມຈີງທັງໝົດຢ່າຟ້າວຕັດສີນໃຈຫັຍງໃນຊ່ວງໂປໂມຊັນແບບນີ້ເດືອນນີ້ທ່ານຄວນເຮັດບຸນກ່ຽວກັບສັດການບໍລິຈາກເງີນໃຫ້ກັບອົງກອນທີ່ເບີາງແຍງສັດລວມໄປເຖີງກາ