5. ແຊັມພູມອບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນກວດລິດ

Updated: Mar 31, 2020

ການເບີງແຍງຄວາມສະອາດເປັນເລື່ອງສຳຄັນໃນຊ່ວງວິກິດຊ່ວງນີ້ ດັງນັນຄວນໃຊ້ແຊມພູ ແລະ ຄີຣມນວດທີ່ມອບຄວາມຊຸມຊື່ນແຕ່ບໍ່ໜັກຜົມ ແລະ ໜັງຫົວຈົນເກີນໄປມີສ່ວນປະສົມຂອງຊູເປີຟູດບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໝາກມວງ, ໝາກພ້າວ ແລະ ທັບທີມ ທີ່ມາໃນຂະໜາດບັນຈຸໃຈ 1000 ມີນລີລິດ ຫຼື 1 ລິດ ທີ່ຊື້ແລ້ວຈົບບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າໝົດໄວ່ແນ່ນອນ2 views0 comments