HIGH fashion Khamphouvong jewelry ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Updated: Feb 28

Khamphouvong Jewelry New Collection ຄັ້ງນີ້ເຮົາໃຊ້ຄອນເຊັບ Lords of Gold ຊົງອິດທິພົນສະຫງ່າງາມຂອງຄຳ ຫຼ້າສຸດຂອງເຄື່ອງປະດັບເຊັດນີ້ ຄວາມພິເສດຢູ່ທີ່ຄວາມລະອຽດຂອງລວດລາຍທີ່ຊັດເຈນເນັ້ນແບບທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມເປັນລາວທີ່ປະສົມປະສານລວມຢູ່ດ້ວຍກັນ ພ້ອມທັງຄຸນະພາບ ແລະ ບໍລິການທີ່ຄົງຄວາມເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ

48 views

©2018 BY WOW MAGAZINE SOCIETY

  • White Instagram Icon
  • https://www.facebook.com/wowsocietym