top of page

WOW ສື່ສານສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອນ້ອງ

WOW magazine society ຂໍຂອບໃຈອ້າຍຕ້າຮ່ວມສົມທົບທຶນສ້າງໂຮງຮຽນພາຍໃຕ້ໂຄງການ WOW ສື່ສານສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອນ້ອງ

#WOWສື່ສານສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອນ້ອງ

#Shareຊ່ວຍສ້າງLikeເພື່ອອະນາຄົດ

#ເດັກນ້ອຍຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ

3 views0 comments

Kommentare


bottom of page