top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Aek-Phoxay


1. Mrs. Manosy Syphoxay

2. Mr. Aekvannith Syphoxay

3. Mr. Vinvannith Syphoxay

4. Mr. Sayvannith Syphoxay


ຄະຕິປະຈໍາໃຈໃນການດໍາເນີນຊີວິດກໍຄື ຕ້ອງຈິງໃຈຊື່ສັດຕໍ່ຕົນເອງ ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ຮູບແບບຄວາມຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວຕ້ອງເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ສ້າງສາຍໃຍແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຜູກພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ167 views0 comments

コメント


bottom of page