top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Sombat Siriphonwitaya


Thatluang Plaza

Mr. Sombat Siriphonwitaya

Ms. Phitchayapha Siriphonwitaya


ຄະຕິປະຈໍາໃຈໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ມີຄວາມຈິງໃຈ ມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ສໍານຶກບຸນຄຸນຄົນ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ ບັນຫາໃດໆໃນໂລກນີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທຸກເລື່ອງ ແລະ ມີທາງອອກສະເໝີ

ໃນເລື່ອງການສະແດງຄວາມຮັກທີ່ສ້າງຄວາມຜູກພັນຂອງຄອບຄົວ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວປຽບເໝືອນເພື່ອນສະໜິດກັນ ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ ປຶກສາຫາລືກັນໄດ້ທຸກເລື່ອງ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈສະເໝີ ເມື່ອຜິດພາດຫຼືຂັດແຍ້ງກັນຕ້ອງໃຫ້ອະໄພກັນໄດ້ທັນທີຕະຫຼອດເວລາ98 views0 comments

Kommentare


bottom of page