top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Souksavanh Xayasin


Lao Environmental Consultant Co.,Ltd

Mrs. Souksavanh Xayasin

Ms. Nutthida Xayasin

Mr. Nutthakone Xayasin


ຄະຕິປະຈໍາໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄວາມສໍາເລັດຈະຢູ່ທີ່ຄວາມພະຍາຍາມສະເໝີ

ນິຍາມຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຢູ່ທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າລູກກັບແມ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ດ້ວຍກັນ ລູກກໍຕັ້ງໃຈຮຽນ ແມ່ກໍຕັ້ງໃຈເຮັດທຸລະກິດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອນລູກໄວ້ຕະຫຼອດວ່າແມ່ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ອະໄພລູກ ສະນັ້ນລູກມີຫັຍງກໍຕ້ອງບອກແມ່ເປັນຄົນທໍາອິດ ບໍ່ວ່າເລື່ອງນັ້ນຈະຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຈະຜິດພາດຫຼາຍປານໃດ ແມ່ກໍຈະຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້28 views0 comments

Comments


bottom of page