Tesla ພິກກາຍມາເຮັດກໍາໄລ 2,000 ລ້ານໂດລາຫຼັງຈາກຂາຍ Bitcoin ໄປ 75%ສືບເນື່ອງຈາກການລາຍງານທີ່ວ່າເທສລາ (Tesla) ບໍລິສັດຜະລິດແລະຈໍາຫນ່າຍລົດໄຟຟ້າ ໄດ້ຂາຍ bitcoin ທີ່ຖືຄອງຢູ່ໄປເຖິງ 75% ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 34,000 ລ້ານບາດ ລ່າສຸດລາຍງານຜົນປະກອບການພົບວ່າການຂາຍ bitcoin ເທື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກັບມາມີກໍາໄລຫຼາຍກວ່າ 64,000,000 ໂດລາ (ປະມານ 2,000 ລ້ານບາດ) ໃນໄຕມາດ 2.ໃນຫົກເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2022 Tesla ໄດ້ຂາດທຶນຈາກການຖື bitcoin ຢູ່ເຖິງ 170,000,000 ໂດລາ (ປະມານ 6,200 ລ້ານບາດ) ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຂາຍ 75% ເພື່ອເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າບໍ່ແນ່ໃຈ​ວ່າ​ຈີນເຊິ່ງ​ເປັນ​ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານສຳຄັນ​ຂອງ Tesla ຈະລ໊ອກດາວຮອດຕອນໃດເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນການຂາຍຂາດທືນ ​ແຕ່​ການ​ຂາຍ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ມີ​ກຳ​ໄລກັບ​ຄືນ​ມາ​ 64,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ (ປະມານ 2,000 ລ້ານ​ບາດ) ຈາກ​ລາຍ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 16,930 ລ້ານ​ໂດ​ລາ (ປະມານ 620,000 ລ້ານ​ບາດ) ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2. ເຊິ່ງເປັນຜົນກໍາໄລທີ່ຕໍ່າລົງຈາກໄຕມາດທໍາອິດ ແຕ່ຍັງຫຼາຍກວ່າກໍາໄລຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ


ປະຈຸບັນ Tesla ມີເຫຼືອ bitcoin ຢູ່10,800 ຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ 83,000ລ້ານບາດ (ອາງອີລາຄາລາຄາ bitcoin ຢູທີ່ 774,128 ບາດ/bitcoin ຈາກ CoinMarketCap ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2022).

2 views0 comments