top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Savanthong Ounmixay


North Nongchan Complex Development Co., Ltd

Mrs. Savanthong Ounmixay

Ms. Kewalin Ounmixay


ການທີ່ຈະມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກການໃຫ້ເຊັ່ນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ

ການລ້ຽງລູກເຮົາເຮັດທຸລະກິດ ກັບ ເຮັດວຽກຫຼາຍແບບນີ້ ແນ່ນອນວ່າເວລາລ້ຽງລູກບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຖ້າມີເວລາຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບລູກໝົດມື້ ຫຼື ພາໄປຫຼິ້ນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຮົາມີຄອບຄົວທີ່ດີເຊັ່ນ ເອື້ອຍ ອ້າຍ ນ້ອງສາວ ທີ່ຊ່ວຍເບີ່ງແຍງລູກເຮົາໄດ້ ໃຫ້ຄວາມຮັກລູກເຮົາໄດ້ເຕັມທີ່ ການລ້ຽງລູກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລູກ32 views0 comments

Comments


bottom of page