top of page

WOW With 35 Celebrity Of Love : Souksamlane Xaysongkham


Super Model Laos

1. Mrs. Souksamlane Xaysongkham

2. Ms. Latsamy Xaysongkham


ຫຼັກໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຈາກຄອບຄົວໄຊສົງຄາມທີ່ໄດ້ມອບໝາຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນ ຖ້າບໍ່ມີພວກເພິ່ນກໍຈະບໍ່ມີເຮົາໃນມື້ນີ້ ສໍາຫຼັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການດໍາເນີນຊີວິດໄດ້ກໍເພາະວ່າມີຄອບຄົວທີ່ຄອຍສິດສອນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮູ້ຈັກການມີມານະອົດທົນ ປະຫຍັດ ແລະ ເປັນນັກສູ້ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂ້າງຫນ້າ

ນິຍາມຄວາມຮັກ ຄອບຄົວຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ ຄວາມຮັກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ລູກຖືວ່າເປັນສິ່ງຫຼໍ້າຄ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເອງຖືວ່າໂຊກດີທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຈະປະຕິຍານຕົນໃຫ້ເປັນລູກທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມດີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ16 views0 comments

Comments


bottom of page